รงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหาดใหญ่) ได้รับการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ.2565 - 2569)

จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) การศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดี

ผอ.ธานินทร์ แก้วจุรัตน์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหาดใหญ่) ได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศ อันดับ 1 ผลงาน "การพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยด้วยรูปแบบ T-FIVE Model" ในการประกวดผลงานที่เป็นเลิศ (Best Prectices) ในการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ประเภทการบริการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย


กิจกรรมโรงเรียน

25 สิงหาคม 2564 ครูนงคราญ ศิริรังษี และครูเจษราภรณ์ สองเมือง ได้รับมอบหมายเป็นตัวแทนครูผู้สอนระดับปฐมวัย เข้าร่วมโครงการสนับสนุนสื่อวีดีทัศน์ประกอบการเรียนการสอนเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนครูให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก DLTV รูปแบบการสอนการทดลองวิทยาศาสตร์ เรื่องเนินน้ำนูนนูน จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์