รงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหาดใหญ่) ได้รับการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ.2565 - 2569) 

จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) การศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ข่าวประชาสัมพันธ์